اصفهان
آپادانا اول
قیمت: 20,000,000 تومان 
تهران
پاسداران
قیمت: 3,000,000 تومان 
قم
بلوار خد اکرم
قیمت: 120,000 تومان