قزوین
شهر صنعتی کاسپین
تهران
فدائیان اسلام
تهران
تهران پارس
تهران
تهران پارس
تهران
تهران پارس
تهران
منطقه صنعتی خرمدشت
تهران
تهران پارس
مشهد
دانش
قیمت: 13,000,000 تومان 
تهران
تهران پارس
تهران
میرزای شیرازی
تهران
تهران پارس
تبریز
سه راهی ناصر
قیمت: 350,000,000 تومان