تبريز
منجم
قیمت: 180 تومان 
نظرآباد کرج
تهران
شاد آباد