تهران
شوش
یزد
قیمت: 45,000,000 تومان 
اصفهان
حکیم شفایی
تهران
کهریزک