تهران
توحید
یاسوج
خیابان وحدت
قیمت: 0 تومان 
کرمان
خیابان وحدت
قیمت: 0 تومان 
تبریز
منجم
قیمت: 800,000,000 تومان 
تهران
علی آباد قاجار