بذر گوجه فرنگی ۶۱۸۹ سانسید ، فروش بذر گوجه فرنگی ۶۱۸۹ سانسید

افزودن به پسندها
آگهی شده در 3 ماه و 1 هفته قبل

جزئیات خاص

شهر تبریز
محدوده شهری مرکز شهر

توضیحات

بذر گوجه فرنگی ۶۱۸۹ سانسید ، فروش بذر گوجه فرنگی ۶۱۸۹ سانسید

بذر گوجه فرنگی ۶۱۸۹ سانسید ، فروش بذر گوجه فرنگی ۶۱۸۹ سانسید
تولید بوته های قوی با پوشش مناسب بر روی میوه ها
میوه ها با سفتی مناسب به وزن ۱۴۰-۱۶۰ گرم
مقاومت مزرعه ای به فوزاریوم و ورتیسیلیوم
مناسب جهت تازه خوری و فرآوری
مناسب کشت فضای باز
رقمی متوسط رس
میوه بلوکی شکل