تهران
گاندی جنوبی
قیمت: 13,580,000 تومان 
تهران
ونک
قیمت: 14,845,000 تومان 
لاهیجان
قیمت کل: 570,000,000 تومان 
زنجان
خیابان امام خمینی
شهر قدس
شهرک صعتی زاگرس
شهر قدس
شهرک صعتی زاگرس
تهران
بازار
تهران
بازار
تهران
بازار
اصفهان
بید آباد
لاهیجان
قیمت کل: 1,485,000,000 تومان 
تهران
ولیعصر
لاهیجان
قیمت کل: 1,650,000,000 تومان