مرتب سازی بر اساس
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 220
قیمت کل: 350,000,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
23 ساعت و 10 دقیقه پیش
محله: چالوس
متراژ (متر مربع): 1000
قیمت کل: 650,000,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: چالوس
محدوده خیابان: چالوس
نوع: فروشی
1 روز و 6 ساعت پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 310
قیمت کل: 380,000,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 روز و 7 ساعت پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 250
قیمت کل: 340,000,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 روز و 22 ساعت پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 300
قیمت کل: 240,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 800,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
2 روز و 6 ساعت پیش
4 روز و 6 ساعت پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 180
قیمت کل: 300,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
4 روز و 7 ساعت پیش
5 روز و 43 دقیقه پیش
5 روز و 1 ساعت پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 180
قیمت کل: 260,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 800,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
5 روز و 5 ساعت پیش
5 روز و 6 ساعت پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 150
قیمت کل: 400,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 800,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
5 روز و 7 ساعت پیش
6 روز و 7 ساعت پیش
6 روز و 7 ساعت پیش
1 هفته و 4 ساعت پیش
1 هفته و 6 ساعت پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 130
قیمت کل: 220,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 هفته و 7 ساعت پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 300
قیمت کل: 300,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 هفته و 1 روز پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 270
قیمت کل: 900,000,000 تومان 
تعداد اتاق: چهار
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 هفته و 2 روز پیش