تهران
طالقانی
اردبیل
شهرک صنعتی 2
قیمت: 60,000,000 تومان