تبریز
منجم
قیمت: 680,000,000 تومان 
تبریز
منجم
قیمت: 145,000,000 تومان