مشهد
بلوار دکتر حسابی
قیمت: 3,000,000 تومان 
خراسان رضوی
سبزوار