تبريز
منجم
قیمت: 270,000,000 تومان 
مشهد
راهنمایی
قیمت: 1,111,111 تومان 
مشهد
راهنمایی
قیمت: 1,111,111 تومان 
مشهد
راهنمایی
مشهد
راهنمایی
قیمت: 1,111,111 تومان 
مشهد
راهنمایی
قیمت: 1,111,111 تومان 
اصفهان
حکیم شفایی دوم
قیمت: 0 تومان 
اصفهان
حکیم شفایی دوم
قیمت: 0 تومان 
تهران
تهران
تهران
تهران
کرج
فردیس
همدان
همدان