تبريز
منجم
قیمت: 270,000,000 تومان 
تهران
ولی عصر
تهران
ولی عصر