تهران
لاله زار جنوبی
تازه
تبريز
منجم
قیمت: 450 تومان 
تبریز
منجم
قیمت: 680,000,000 تومان