تهران
خیابان امیرکبیر
قیمت: 120,000 تومان 
شهر قدس
خيابان امامزاده
آستانه اشرفیه
قیمت کل: 650,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
ودیعه : 350,000,000 تومان 
اجاره ماهیانه: 0 تومان 
آستانه اشرفیه
ودیعه : 33,000,000 تومان 
اجاره ماهیانه: 0 تومان 
لنگرود
قیمت کل: 100,000,000 تومان 
سیاهکل
قیمت کل: 1,600,000,000 تومان