آستانه اشرفیه
قیمت کل: 650,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
ودیعه : 350,000,000 تومان 
اجاره ماهیانه: 0 تومان 
آستانه اشرفیه
ودیعه : 33,000,000 تومان 
اجاره ماهیانه: 0 تومان 
لنگرود
قیمت کل: 100,000,000 تومان 
سیاهکل
قیمت کل: 1,600,000,000 تومان 
لاهیجان
ودیعه : 65,000,000 تومان 
اجاره ماهیانه: 0 تومان 
لاهیجان
قیمت کل: 350,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
قیمت کل: 1,723 تومان 
آستانه اشرفیه
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
قیمت کل: 100,000,000 تومان 
لاهیجان
قیمت کل: 750,000,000 تومان 
تهران
ونک
قیمت: 10,490,000 تومان 
تهران
ونک
قیمت: 7,190,000 تومان