تبریز
منجم
قیمت: 3,000,000,000 تومان 
اصفهان
پروین
اصفهان
حکیم شفایی
اصفهان
حکیم شفایی
اصفهان
حکیم شفایی
تهران
ورامین
اصفهان
پروین
اصفهان
پروین
اصفهان
حکیم شفایی
اصفهان
حکیم شفایی
یزد
قیمت: 45,000,000 تومان 
تهران
شوش
اصفهان
حکیم شفایی