تبریز
منجم
قیمت: 360,000,000 تومان 
تبریز
منجم
قیمت: 85,000,000 تومان 
تهران
چهاردانگه
تهران
پاسداران
قیمت: 3,000,000 تومان