اصفهان
خانه اصفهان
کرج
فردیس
قیمت: 930,000 تومان 
تهران
توحید
کرج
فردیس
قیمت: 1,850,000 تومان 
تهران
عبدل آباد