تبریز
سردرود خیابان امام
قیمت: 150,000 تومان 
شهر قدس
خيابان امامزاده
تهران
علی آباد قاجار
تهران
حسن آباد
خوزستان