تهران
تهران نو
تهران
قیمت: 1,000 تومان 
محمودآباد
جاده دریا
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان 
تهران
قیمت: 8,500,000 تومان 
شیراز
قیمت: 0 تومان 
تهران
پاسداران
چمستان
قیمت کل: 1 تومان