اردکان
بلوار شهید بهشتی
تهران
علی آباد قاجار
اصفهان
خيابان پروین