اصفهان
نبش حکیم شفایی دوم
اصفهان
حکیم شفایی
تهران
میرزای شیرازی
اصفهان
حکیم شفایی
اصفهان
حکیم شفایی