اصفهان
خيابان پروین
تهران
علی آباد قاجار
تهران
علی آباد قاجار