تهران
علی آباد قاجار
تهران
خیابان پاسداران
تبریز
منجم
قیمت: 360,000,000 تومان 
تبریز
منجم
قیمت: 800,000,000 تومان 
تهران
پیروزی
تهران
پیروزی