خراسان رضوی
سبزوار
تهران
یاخچی اباد
تهران
شهرری
قیمت: 65,000 تومان 
تهران
شهرک صنعتی چهاردانگه
تهران
پانزده خرداد
تهران
شاداباد
ارومیه
قاسمیه
قیمت: 0 تومان