شیراز
خیابان صورتگر
اصفهان
آپادانا اول
قیمت: 20,000,000 تومان 
تهران
ستارخان
شهر قدس
خيابان امامزاده
البرز
دهقان ویلا
شیراز
خیابان صورتگر
شیراز
خیابان صورتگر