اصفهان
نبش حکیم شفایی دوم
تهران
پیروزی
اصفهان
حکیم شفایی
مشهد
دانش
قیمت: 13,000,000 تومان 
اصفهان
نبش حکیم شفایی دوم