تهران
تهرانپارس
مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
تهران
جنت آباد
قیمت: 2,900,000 تومان 
مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
تهران قيطريه
قيطريه