شیراز
خیابان صورتگر
چهاردانگه
چهاردانگه
تبریز
منجم
قیمت: 800,000,000 تومان 
شهر ری
بهشتی
شیراز
خیابان صورتگر
شیراز
خیابان صورتگر
شیراز
خیابان صورتگر
تهران
خیابان امیرکبیر
قیمت: 120,000 تومان