مشهد
ازادشهر
قیمت: 600,000 تومان 
آستانه اشرفیه
کیسم
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
عبدالله اباد
ودیعه : 50,000,000 تومان 
لاهیجان
لیالمان
قیمت کل: 880,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
کیسم
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان 
تهران
خیابان امیرکبیر
قیمت: 120,000 تومان 
شهر قدس
خيابان امامزاده
آستانه اشرفیه
قیمت کل: 650,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
ودیعه : 350,000,000 تومان 
اجاره ماهیانه: 0 تومان