لاهیجان
قیمت کل: 900,000,000 تومان 
لاهیجان
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
قیمت کل: 700,000,000 تومان 
مشهد
ازادشهر
قیمت: 600,000 تومان 
آستانه اشرفیه
کیسم
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
عبدالله اباد
ودیعه : 50,000,000 تومان 
لاهیجان
لیالمان
قیمت کل: 880,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
کیسم
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان 
تهران
خیابان امیرکبیر
قیمت: 120,000 تومان 
شهر قدس
خيابان امامزاده