رشت
قیمت: 2,000,000 تومان 
اصفهان
فردوسی
خرم آباد
میدان کیو
قیمت: 0 تومان 
تهران
تهرانسر
قیمت: 299,600 تومان 
تهران
شهرک دریا
قیمت: 299,600 تومان