تهران
چیتگر
تازه
مشهد
میدان شهدا
قیمت: 4,900,000 تومان 
تازه
مشهد
میدان شهدا
قیمت: 490,000 تومان 
شهریار
هفت جوی