تازه
اصفهان
فردوسی
اصفهان
فردوسی
شیراز
خیابان انقلاب