تبریز
منجم
قیمت: 3,000,000,000 تومان 
تازه
تازه
اصفهان
نبش حکیم شفایی دوم
اصفهان
نبش حکیم شفایی دوم
تهران
زعفرانیه