تبریز
منجم
قیمت: 180,000,000 تومان 
تبریز
منجم
قیمت: 800,000,000 تومان 
تبریز
سه راهی ناصر
قیمت: 350,000,000 تومان 
تازه
اصفهان
خانه اصفهان
تازه