مرتب سازی بر اساس
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 430
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 2,500 تومان 
تعداد اتاق: پنج یا بیشتر
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 روز و 4 ساعت پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 616
قیمت کل: 430,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 700,000 تومان 
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 روز و 11 ساعت پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 300
قیمت کل: 550,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,850,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
2 روز و 11 ساعت پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 330
قیمت کل: 700,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 2,200,000 تومان 
تعداد اتاق: چهار
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
3 روز و 11 ساعت پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 350
قیمت کل: 650,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 2,000,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
4 روز و 4 ساعت پیش
محله: خواجو
متراژ (متر مربع): 88
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 340,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: اصفهان
محدوده خیابان: چهارباغ خواجو
نوع: فروشی
6 روز و 11 ساعت پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 250
قیمت کل: 270,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 هفته و 10 ساعت پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 500
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 2,400,000 تومان 
تعداد اتاق: چهار
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 هفته و 1 روز پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 600
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان 
تعداد اتاق: پنج یا بیشتر
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 هفته و 2 روز پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 200
قیمت کل: 130,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 650,000 تومان 
تعداد اتاق: بدون اتاق
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 هفته و 2 روز پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 290
قیمت کل: 500,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,700,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 هفته و 3 روز پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 250
قیمت کل: 350,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,400,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: سیسنگان
نوع: فروشی
1 هفته و 4 روز پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 945
قیمت کل: 1,450,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,400,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 هفته و 4 روز پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 300
قیمت کل: 550,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,800,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 هفته و 6 روز پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 110
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 220,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 2,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
2 هفته و 4 ساعت پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 205
قیمت کل: 340,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 120 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
2 هفته و 11 ساعت پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 250
قیمت کل: 350,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,400,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
2 هفته و 1 روز پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 290
قیمت کل: 500,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,700,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
2 هفته و 1 روز پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 310
قیمت کل: 380,000,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 ماه و 4 هفته پیش
محله: انارور
متراژ (متر مربع): 500
قیمت کل: 800,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 800,000 تومان 
تعداد اتاق: پنج یا بیشتر
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 ماه و 3 هفته پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 1470
قیمت کل: 4,600,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 10,000 تومان 
تعداد اتاق: پنج یا بیشتر
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: سیسنگان
نوع: فروشی
1 ماه و 2 هفته پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 6000
قیمت کل: 20,000,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 3,400,000 تومان 
تعداد اتاق: پنج یا بیشتر
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
2 هفته و 2 روز پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 2200
قیمت کل: 7,700,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 2,200 تومان 
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
2 هفته و 3 روز پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 1000
قیمت کل: 800,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 800,000 تومان 
تعداد اتاق: پنج یا بیشتر
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
2 هفته و 3 روز پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 300
قیمت کل: 3,300,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 11,000,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
2 هفته و 3 روز پیش
محله: خیابان ملاصدرا
شهر: تهران
2 ماه و 2 هفته پیش
محله: خیابان ملاصدرا
شهر: تهران
2 ماه و 2 هفته پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 945
قیمت کل: 1,450,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,500,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
2 هفته و 3 روز پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 200
قیمت کل: 130,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 650,000 تومان 
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
2 هفته و 4 روز پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 450
قیمت کل: 640,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,420,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
2 هفته و 4 روز پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 750
قیمت کل: 580,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 650,000,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
2 هفته و 4 روز پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 300
قیمت کل: 550,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,750,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
2 هفته و 4 روز پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 250
قیمت کل: 250,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: سیسنگان
نوع: فروشی
2 هفته و 6 روز پیش
محله: چلک
متراژ (متر مربع): 360
قیمت کل: 480,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,300,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: چلک
نوع: فروشی
3 هفته و 11 ساعت پیش