شهر قدس
خيابان امامزاده
تازه
تهران
علی آباد قاجار
تبریز
سه راهی ناصر
قیمت: 350,000,000 تومان 
تهران
حسن آباد