تهران
پیروزی
لاهیجان
قیمت کل: 900,000,000 تومان 
لاهیجان
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
قیمت کل: 700,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
کیسم
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
عبدالله اباد
ودیعه : 50,000,000 تومان 
لاهیجان
لیالمان
قیمت کل: 880,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
کیسم
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
قیمت کل: 650,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
ودیعه : 350,000,000 تومان 
اجاره ماهیانه: 0 تومان 
آستانه اشرفیه
ودیعه : 33,000,000 تومان 
اجاره ماهیانه: 0 تومان 
لنگرود
قیمت کل: 100,000,000 تومان 
سیاهکل
قیمت کل: 1,600,000,000 تومان 
لاهیجان
ودیعه : 65,000,000 تومان 
اجاره ماهیانه: 0 تومان 
لاهیجان
قیمت کل: 350,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
قیمت کل: 1,723 تومان 
آستانه اشرفیه
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
قیمت کل: 100,000,000 تومان 
لاهیجان
قیمت کل: 750,000,000 تومان 
لاهیجان
قیمت کل: 570,000,000 تومان 
لاهیجان
قیمت کل: 1,485,000,000 تومان 
لاهیجان
قیمت کل: 1,650,000,000 تومان 
لاهیجان
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان