تهران
مجیدیه
ودیعه : 220,000,000 تومان 
اجاره ماهیانه: 0 تومان 
هشتگرد
انبار تپه
قیمت کل: 495,000,000 تومان 
تهران
ابشار تهران
قیمت کل: 0 تومان 
اصفهان