تهران
انقلاب
تبریز
سردرود خیابان امام
قیمت: 150,000 تومان 
تهران
یاخچی اباد
تهران
شهرری
قیمت: 65,000 تومان 
تهران
اسکندری جنوبی
شیراز
شیراز
قیمت: 0 تومان 
اردبیل
اردبیل
قیمت: 0 تومان 
اصفهان
اصفهان
قیمت: 0 تومان