تهران
خیابان امیرکبیر
قیمت: 135,000 تومان 
تهران
خیابان امیرکبیر
قیمت: 120,000 تومان 
مشهد
خیابان کلاهدوز