شهر قدس
خيابان امامزاده
اصفهان
امام خمینی
اصفهان
خيابان پروین