شهریار
هفت جوی
تهران
قلهک
قیمت: 1,000 تومان 
تهران
خیابان لاله زار
تهران
بازار