اصفهان
آپادانا اول
قیمت: 20,000,000 تومان 
تهران
پاسداران
قیمت: 3,000,000 تومان 
قم
بلوار خد اکرم
قیمت: 120,000 تومان 
بانه
قیمت: 11,600,000 تومان 
ورامین
قیمت: 10,000 تومان 
ساری
خیابان امام خمینی
مشهد
آبکوه
قیمت: 2,290,000 تومان 
مشهد
آبکوه
قیمت: 2,150,000 تومان 
مشهد
آبکوه
قیمت: 1,900,000 تومان