بانه
قیمت: 11,600,000 تومان 
ساری
خیابان امام خمینی
مشهد
آبکوه
قیمت: 2,290,000 تومان 
مشهد
آبکوه
قیمت: 2,150,000 تومان 
مشهد
آبکوه
قیمت: 1,900,000 تومان 
بانه
بانه
قیمت: 290,000 تومان 
بانه
قیمت: 3,000,000 تومان 
کرج
گلشهر
قیمت: 1,000,000 تومان 
تهران
الهیه
قیمت: 4,950,000 تومان 
تهران
جنت آباد
قیمت: 2,900,000 تومان