اصفهان
خیابان امام خمینی
اصفهان
امام خمینی
تهران
ستارخان
البرز
دهقان ویلا
اصفهان نجف آباد
یزدانشهر