تهران
میرداماد
ودیعه : 200,000,000 تومان 
اجاره ماهیانه: 30,000,000 تومان 
تهران
جمهوری