تهران
پیروزی
تهران
پیروزی
تهران
پیروزی
تهران
پیروزی
تهران
پیروزی
تهران
خیابان امیرکبیر
قیمت: 135,000 تومان 
تهران
علی آباد قاجار
لاهیجان
قیمت کل: 900,000,000 تومان 
لاهیجان
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان 
آستانه اشرفیه
قیمت کل: 700,000,000 تومان