تبریز
منجم
قیمت: 1,600,000,000 تومان 
تبریز
سه راهی ناصر
قیمت: 350,000,000 تومان 
تهران
بهشتی
رباط کریم
سه راه آدران