اصفهان
نبش حکیم شفایی دوم
اصفهان
پروین
تهران
انقلاب
شیراز
سینماسعدی
اصفهان
حکیم شفایی
اصفهان
پروین