تهران
امیرآباد
قیمت: 100,000,000 تومان 
تبريز
منجم
قیمت: 270,000,000 تومان 
فروش در کلیه شهرها
فروش در کلیه محله ها
قیمت: 8,500,000 تومان 
فروش در سراسر کشور
کلیه محله ها
قیمت: 1,600,000 تومان 
فروش در سراسر کشور
در تمامی محله ها
قیمت: 20,000,000 تومان 
فروش در سراسر کشور
در تمامی محله ها
قیمت: 500,000 تومان 
تهران
قیمت: 119,000 تومان 
شیراز
قیمت: 158,000 تومان 
شیراز
قیمت: 898,000 تومان